Thirrje për Propozime për Skemën e Granteve

Rritja e turizmit rural, rekreacionit dhe bujqësisë cilësore në Novobërdë

Kjo thirrje për propozim për grante është lansuar si pjesë e projektit “Rritja e turizmit rural, rekreacionit dhe bujqësisë cilësore në Novobërdë” të zbatuar nga VILLA LURA SH.P.K, financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Projekti ka filluar në mars 2017 dhe do të zbatohet gjatë një periudhe 24 mujore. Objektivi i përgjithshëm i projektit “Rritja e turizmit rural, rekreacionit dhe bujqësisë cilësore në Novobërdë” është të mbështesë zhvillimin e burimeve alternative të të ardhurave në agrikulturë dhe zhvillim rural duke përfshirë përmirësimin e produktivitetit dhe standardeve veçanërisht në sigurinë e ushqimit, mirëqenien e kafshëve dhe mjedisin si dhe standardin e jetesës rurale.

 

Thirrja për grantmarrësit synon të mbështesë fermerët e vegjël përmes:

Përmisimit të cilësisë së jetës në zonat rurale të Kosovës me investime në fushën e rekreacionit dhe mundësive të biznesit.

Ky  aktivitet ka rol të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale të Kosovës përmes mundësive të biznesit. Pas vizitave në terren që janë organizuar dhe përmes aktiviteteve të trajnimit janë identifikuar nevojat e fermerëve dhe prandaj thirrja për nën-grante për fermerët do të ketë ndikim direkt në zhvillimin e tyre dhe përmirësimin e cilësisë të produkteve të tyre.

Iniciativat e mbështetura nga Skema e Grantit pritet të përqendrohen në veçanti në brenda pesë fushave tematike kryesore të intervenimit:

 • Fermë blegtorale,
 • Fermë e pulave
 • Prodhuesi i qumështit
 • Kultivues i perimeve
 • Mbledhës i barërave mjekësore.

Të gjitha grantet duhet të kontribojne ne  objektiven  e ndikimit të zhvillimit të fermave dhe përmasimin e cilësisë të produktit te tyre.

Kjo  Thirrje për Propozim do të ofrojë 10 grante të vogla për projektet e fermerëve lokalë.

Shuma minimale për mbështetje financiare është 2500 euro dhe shuma maksimale është 6000 euro.

Financimi do të mbulojë 100% të buxhetit total të projektit. Sidoqoftë, përparësi do t’i jepet aplikacioneve me bashkëfinancim të siguruar prej së paku 5% të kostos totale të veprimeve.

Faza e aplikimit është e hapur për publikun nga 29 tetori deri më 30 nentor 2018.

Procedura e aplikimit është në dispozicion në dy forma:

 • Shkarkimi i formularëve nga faqja e internetit e projektit https://visitlura.com, dhe dërgimi me e-mail në villa.lura@gmail.com.
 • Përmes aplikacionit për dorëzimin në duar tek Villa Lura -Makresh I Epërm
 • Aplikantët inkurajohen, por nuk kërkohet të përdorin mënyrën elektronike. Ata që zgjedhin të shkarkojnë formularët nga faqja e internetit dhe t’i dërgojnë me e-mail, do të trajtohen dhe vlerësohen në mënyrë të barabartë.
 • Aplikacionet duhet të shkarkohen përmes faqes së internetit https://visitlura.com, dhe dorëzimi me e-mail DUHET të dërgohet me e-mail në villa.lura@gmail.com, më së voni deri më 30 nëntor 2018, në orën 17:00..

Të gjitha pyetjet dhe përgjigjet, si dhe njoftimet tjera të rëndësishme për aplikuesit do të publikohen në faqen e internetit të projektit https://visitlura.com dhe në faqen zyrtare të Komunës të Novobërdës ose Komunes se Gjilanit), jo më vonë se 7 ditë (23 nëntor 2018) para skadimit të afatit për dorëzimin e aplikimeve.

 

Pyetjet në lidhje me propozimet e kësaj Thirrje për Propozime si dhe të gjitha aplikacionet mund të shkruhen dhe të dorëzohen në gjuhën shqipe, serbe ose angleze.

Shkarko

Poziv za predloge za skemu grantova

Povečanje seoskog turizma, rekreacje i kvalitetne poljoprivrede u Novom Brdu

Ovaj poziv za predloge za grantove je pokrenut kao deo projekta“Povečanje seoskog turizma, rekreacije i kvalitetne  poljoprivrede u Novom Brdu“, sprevedenod od VILLA LURA UOO, projekat finansiran od Evropske Unije,  vodjen od Ureda Evropske Unije na Kosovu.

Projekat je započeo u martu  2017 i biće sproveden tokom perioda od 24 meseci. Opšta svrha projekta  „Povečanje seoskog turiozma i kvalitetne poljoprivrede u Novom Brdu“ jeste podrška razvoju alternativnih izvora prihoda u poljoprivredi i seoski razvoj uz poboljšanje produktivnosti i standarda posebno u sigurnosti hrane, dobrobiti stoke i sredine kao i standarda seoskog života.

Poziv za korisnike grantova cilja da podrži manje poljoprivrednike preko:

Poboljšanja kvaliteta života u seoskim sredinama Kosova preko investicija u polju rekreacije i mogušnosti poslovanja.

 

Pre sastavljanja Poziva Za Predloge, ova aktivnost ima važnu ulogu u poboljšanju života u seoskim sredinama Kosova preko mogušnosti poslovanja.Nakon odlaska na teren koji je bio organizovan i uz obučavanje, identifikovane su potrebe poljoprivrednika, pa s toga bit će organizovan poziv za pod-grante za poljoprivrendike što će imati direktnog uticaja na njohov razvoj i na poboljšanje kvaliteta njihovih proizvoda.

Podržane inicijative od Šeme Granta očekuje se da budu koncentrisane unutar glavne tematike intervencije

 • Stočna farma,
 • Kokošja farma
 • Proizvošać mleka
 • Odgaivać voća
 • Prikupljać lekovitog bilja.

 

Svi grantovi će doprineti cilju uticaja na razvoj farmi i poboljšanju kvaliteta njihovih proizvoda.

Ovaj Poziv na Predloge će ponuditi 10 malih grantova za projekte malih poljoprivrednika.

Minimalna suma za finansijsku podršku jeste  2500 eura dok je maksimalna suma  6000 eura.

Finansiranje će pokriti  100% totalnog budžeta projekta. Medjutim, prednost će biti data zahtevima za obostrano finansiranje uz obezbeđivnje najmanje  5% totalne cene radnji.

Procedura zahteva je na raspolaganju u dva oblika:

 • Preuzimanje formulara sa internet stranice projekta https://visitlura.com, i slanjem slanjem na e-mail na adresu villa.lura@gmail.com.
 • Preko uručivanja zahteva u Villa Lura – gornji Makreš
 • Podnosioci zahteva se ohrabruju da koriste elektronski način, ali nisu obavezni. Oni koji se odluče da preuzmu formulare sa internet strenice i di ih pošlju emeilom, biće tretirani jednako.
 • Zahtevi se trebaju preuzeti preko internet stranice https://visitlura.com, a dostava emailom TREBA da bude na email   villa.lura@gmail.com, najkasnije do  30 novembra  2018, u  17:00 sati.

Sva pitanja i idgovori, kao i druga važna obaveštenja za podnosioce zahteva biće objevljena na internet stranici projekta  https://visitlura.com, Internet stranici od Novo Brdo i Gjilan Osptine  ne kasnije on 7 dna  (23 novembar 2018) pre isteka roka za podnošenje zahteva.

 

Pitanja u vezi se predlozima ovog Poziva za predloge kao i svi zahtevi se mogu napisati i dostaviti na albanskom, sprskom ili engleskom jeziku.

Pruzimanje